එන්නත්කරණය අවසන් විසඳුමයි-නිසි උපදෙස් පිළිපැදීම ජනතා වගකීමයි

එන්නත්කරණය අවසන් විසඳුමයි-නිසි උපදෙස් පිළිපැදීම ජනතා වගකීමයි

කොරෝනා උවදුරට අවසන් විසඳුම එන්නත්කරණය බවත්, ඒ සඳහා සැකසූ විධිමත් වැඩපිළිවෙළක් රජය සතුව පවතින බවත් ජනතාව නිසි පරිදි සෞඛ්‍ය උපදෙස් අනුගමනය කරමින් සිය වගකීම ඉටු කළ යුතු බවත් ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කරනවා.

කොරෝනා උවදුර මර්දනය කිරීම පිළිබදව ඉදිරි වැඩපිළිවෙළ සහ ජනතා වගකීම පිළිබඳ විශේෂ මාධ්‍ය නිවේදනයක් අද ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය මගින් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම නිවේදනය පහතින්