ලංවිම කොටස් වෙළඳපොළට

ලංවිම කොටස් වෙළඳපොළට

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ප්‍රථම වරට කොළඹ කොටස් වෙළඳපළ හරහා බැඳුම්කර නිකුතුවක් නිකුත් කිරීමට සූදානම් වනවා.

රුපියල් බිලියන විස්සක් උපයා ගැනීම වෙනුවෙන් බැඳුම්කර මිලියන සියයක් පස් වසරකින් කල් පිරෙන පරිදි කොටස් වෙළඳපලට නිකුත් කෙරෙන බවත් ඒ සඳහා ලබාදීමට නියමිත වාර්ෂික පොලිය සියයට 9.35ක් බවත් සඳහන්.

එම බැඳුම්කර නිකුතුව මෙම මස 8 වන දා කොටස් වෙළඳපළට නිකුත් කිරීමට නියමිතයි.