ප්‍රවාහන සේවා සහ ව්‍යාපාර ආයතන වලට අද සිට ලීසිං සහනයක්

ප්‍රවාහන සේවා සහ ව්‍යාපාර ආයතන වලට අද සිට ලීසිං සහනයක්

ඒ අනුව අද සිට මාස 6 කට නොවැඩි කාලයක් ඳහා සියලුම බැංකු සහ මූල්‍ය ආයතන වලින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ නියමය පරිදි ලීසිං සහනය ලබා දීමට නියමිතයි.

කොරෝනා අර්බුදය හමුවේ ඇති වී තිබෙන දුෂ්කරතා සැලකිල්ලට ගනිමිනුයි මෙම තීරණය ගෙන තිබෙන්නේ.

මෙම සහනය ලබාගැනීමට අප්‍රේල් 19 වනදාට ප්‍රථම අදාළ ආයතනවලින් ඉල්ලීමක් කළ යුතු බව වැඩිදුරටත් සඳහන්.