පරිසරය උදෙසා රාජ්‍ය වෘත්තීය සංගම් එකමුතුව නමින් නව සංවිධානයක්

පරිසරය උදෙසා රාජ්‍ය වෘත්තීය සංගම් එකමුතුව නමින් නව සංවිධානයක්

වන සංරක්ෂණ, වනජීවී සංරක්ෂණ, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය යන රාජ්‍ය ආයතන තුනේ සේවක පිරිසකගේ එකතුවෙන් "පරිසරය උදෙසා රාජ්‍ය වෘත්තීය සංගම් එකමුතුව" නමින් නව සංවිධානයක් පිහිටුවා තිබෙනවා.

පසුගිය පෙබරවාරි 17 වනදා මුල්ම වරට රැස්වූ එම එකමුතුව නිල වශයෙන් ගිවිසුම් වලට අත්සන් තබමින් ආරම්භ වූයේ ඊයේ(මාර්තු 27)දිනයේදියි.

එම එකමුතුවේ නිලධාරී මඩුල්ල

ලේකම් -  බීට්ටු වන නිලධාරී W.R. පද්ම කුමාර මහතා.
සම කැඳවුම්කරුවන් -

1. දිසා වන නිලධාරී ප්‍රනීත් පෙරේරා මහතා.
2. වනජීවී අඩවි සහකාර U.J. සෙනරත් මහතා.

මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරු -

1. දිසා වන නිලධාරිනී දේවානි ජයතිලක මහත්මිය .
2. වනජීවී අඩවි ආරක්ෂක ප්‍රභාශ් කරුණාතිලක මහතා.

භාණ්ඩාගාරික - වනජීවී නියාමක W.S.L.R.S. චන්දිමාල් මහතා.

පරිසර සංරක්ෂණය හා ඒ වෙනුවෙන් කැපවන නිලධාරීන් ගේ ගැටලු වෙනුවෙන් සෘජුවම මැදිහත් වීමේ අරමුණ ඇතිව මෙම නව එකමුතුව ඇතිකරගත් බවයි ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන්නේ.