විදුලිබල මණ්ඩල සේවකයින් පිරිසක් ලෙඩ නිවාඩු

විදුලිබල මණ්ඩල සේවකයින් පිරිසක් ලෙඩ නිවාඩු

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ තාක්ෂණික ඉංජිනේරු හා අධිකාරි සංගමය අද අසනීප නිවාඩු වාර්තා කිරීමේ වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයකට එළඹ තිබෙනවා.නව සේවකයන් බඳවා ගැනීම් හා උසස් කිරීම් පටිපාටියේ ඇති ගැටළු මුල් කර ගනිමින් ඔවුන් මෙම වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.