රියර් අද්මිරාල් රුවන් පෙරේරා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ලෙස පත් කෙරේ.

රියර් අද්මිරාල් රුවන් පෙරේරා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ලෙස පත් කෙරේ.