සමබිම පක්ෂය ජනගත වීම

සමබිම පක්ෂය ජනගත වීම

ඔබේ ආශාව රඟපෑම වෙනුවට ඔබව වෙනස්කරන පක්ෂය යන්න තේමා කර ගනිමින් "සමබිම පක්ෂය" ඊයේ(19) ජනගත විය.

 එහි නායක දීප්ති කුමාර ගුණරත්න මහතා සභාව ඇමතූ අයුරු