ඉසුරුපාය ඉදිරිපිට ඒකාබද්ධ ගුරු සංගම් විරෝධතාවය තවදුරටත්

ඉසුරුපාය ඉදිරිපිට ඒකාබද්ධ ගුරු සංගම් විරෝධතාවය තවදුරටත්

අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයට බඳවා ගැනීමේදී සේවා ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කිරීමට එරෙහිව අද උදෑසන සිට පැලවත්ත ඉසුරුපාය අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය ඉදිරිපිට ගුරු විදුහල්පති විරෝධතාවයක් පැවැත්වෙනවා.
මෙම විරෝධතාවය සංවිධානය කර තිබෙන්නේ අධ්‍යාපනය සුරැකීමේ වෘත්තීය සමිති එකමුතුව විසින්.
මේ හේතුවෙන් බත්තරමුල්ල පැලවත්ත ප්‍රදේශයේ  දැඩි රථ වාහන තදබදයක් ද ඇති වී තිබෙනවා.
මෙම විරෝධතාවයට තවත් ගුරු සංගමයක නියෝජිතයන් පිරිසක් පැමිණීම නිසා උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක් ඇති වී තිබෙන අතර එක් විරෝධතා කරුවෙකු රෝහල් ගත කිරීමට සිදුව තිබෙනවා.