නීති විෂය පාසල් විෂය නිර්දේශයට හඳුන්වාදීමේ සූදානමක්

නීති විෂය පාසල් විෂය නිර්දේශයට හඳුන්වාදීමේ සූදානමක්

නීති විෂය පාසල් විෂය නිර්දේශයට හඳුන්වාදීමට උචිත ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට පාර්ලිමේන්තු අනු කාරක සභාවක් පත්කර තිබෙනවා.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් මහතාගේ හා  අධිකරණ අමාත්‍ය  අලි සබ්රි මහතාගේ  ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා රැස්වූ එම අමාත්‍යාංශවල ඒකාබද්ධ උපදේශක කාරක සභා විශේෂ රැස්වීමේදී මෙම අනු කාරක සභාව පත්කිරීම සිදුවුණා.


මෙම කමිටුවේ යෝජනා ඇතුළත් වාර්තාව මාස දෙකක කාලයක් තුළ ලබාදෙන ලෙස මෙහිදී අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් මහතා කමිටු සාමාජිකයන්ට උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.
ඉන් අනතුරුව විශේෂඥ කමිටුවක නිර්දේශ මත නීතිය, විෂය මාලාවට කඩිනමින් ඇතුළත් කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා.

නීතිය පිළිබඳ මහජනතාව සතු දැනුම ඉතා පහළ මට්ටමක පවතින බැවින්  නීතිය සම්බන්ධ මූලික අවබෝධයක් මෙරට දරුවන්ට ලබා දීම ඉතාමත් වැදගත් බවත් ලොව දියුණු රාජ්‍යයන්හි මුලික නීතිය පිළිබඳව පුරවැසි අධ්‍යාපනයක් ලබා දීමට කටයුතු කර ඇති බවත්, නීතිය පිළිබද දැනුම පාසැල් විෂය මාලාවට එක්කිරීම කාලීන අවශ්‍යතාවයක් බවත් අධිකරණ අමාත්‍යවරයා මෙහිදී අවධාරණය කර සිටියා.