සිංහරාජය අවට වන ගහනය සහිත පුද්: ඉඩම් රජයට පවරා ගැනීමට තීරණයක්

සිංහරාජය අවට වන ගහනය සහිත පුද්: ඉඩම්  රජයට පවරා ගැනීමට තීරණයක්

සිංහරාජ වනාන්තරය අවට ඇති, දැනට වන ගහනය සහිත පුද්ගලික ඉඩම් කඩිනමින් රජයට පවරා ගැනීමට වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ. 

මෙම ඉඩම් වන ගහනය සහිත වුවද පුද්ගලික ඉඩම් හේතුවෙන් වන සංරක්ෂණ ආඥා පනත අනුව ඒවායේ සිදුවන වන විනාශයන් වැළැක්වීමට දෙපාර්තමේන්තුවට ප්‍රතිපාදන නොමැති වීම ඊට හේතුවයි. 

එසේම සිංහරාජ රක්ෂිත ප්‍රදේශය තුළ හෝටල් ඉදිකිරීමට කටයුතු කළහොත් ඉදිකිරීම් සඳහා ලබාදී ඇති අවසරය අත්හිටුවන බව කලවාන ප්‍රාදේශීය සභාව ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.ඉදිකිරීම් සඳහා අවසර ලබා දී තිබෙන්නේ නිවාස සඳහා පමණක් බවයි වැඩිදුරටත් සඳහන් වන්නේ.