කොරෝනා එන්නතක් ලියාපදිංචි කිරීමට සූදානම්ද?

කොරෝනා එන්නතක් ලියාපදිංචි කිරීමට සූදානම්ද?

කොරෝනා එන්නතක් ලියාපදිංචි කිරීමට රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව, ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියෙන් අනුමැතිය ඉල්ලා තිබෙනවා.

එම අනුමැතිය සඳහා විද්වත් කමිටවුක් සලකා බලමින් සිටින බවත් ලියාපදිංචි කරන කාලසීමාව සහ අදාල එන්නතේ නම මෙතෙක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි බවත් ජාතික ඖෂධ නියාමන අධිකාරියේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී වෛද්‍ය කමල් ජයසිංහ මහතා සඳහන් බව News first වෙබ් අඩවිය වැඩිදුරටත් වාර්තා කර තිබෙනවා.