නැගෙනහිර පර්යන්තය විකුණන්නේ නැහැ, ජනපති වෘත්තීය සමිති නායකයන්ට පවසයි

නැගෙනහිර පර්යන්තය විකුණන්නේ නැහැ, ජනපති වෘත්තීය සමිති නායකයන්ට පවසයි

මේ පිළිබඳ ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයෙන් නිකුත් කළ මාධ්‍ය නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් දැක්වෙන්නේ, කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය විකිණීම හෝ බදු දීම සිදු නොකරන බව සහ එය ශ්‍රී ලංකා රජයට 51% අයිතිය තබාගෙන ඉතිරි 49% ඉන්දියාවේ අදානි සමාගමටත්, වෙනත් පාර්ශවයන්ටත් කොටස්කරුවන් වශයෙන් හවුල් විය හැකි ආයෝජනයක් ලෙස සිදුවන බවත්ය.