කොවැක්ස් පහසුකම යටතේ කොවිඩ් එන්නතක් ලංකාවට ලබාගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය

කොවැක්ස් පහසුකම යටතේ කොවිඩ් එන්නතක් ලංකාවට ලබාගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය

කොවැක්ස්(COVAX) පහසුකම යනු කොවිඩ් 19 සඳහා නිෂ්පාදිත එන්නතක් සමාන වශයෙන් රටවල් අතර බෙදා හැරීම තහවුරු කිරිම සඳහා, රජයන් සහ අදාළ නිෂ්පාදකයින් ඒකාබද්ධ කිරීමේ එකඟතාවයි.

එමගින් සෑම රටකටම එම එන්නත් ලබා ගැනීම සඳහා සාධාරණ හා සමාන ප්‍රවේශයක් පවතින බව සහතික කෙරේ.

මේ සඳහා වන ප්‍රථම අයදුම්පත ශ්‍රී ලංකාව දැනටමත් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර දෙවැන්න මේ මස 08 වනදාට පෙර ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

ඒ අනුව ලබන අප්‍රේල් මස අලුත් අවුරුදු සමයට පෙර මෙරටට එන්නතක් ලබාගත හැකිවනු ඇති බවට බලාපොරොත්තු වන බවත් ප්‍රථමයෙන් එය සෞඛ්‍ය සේවකයින්ට සහ ආරක්ෂක අංශවලට ලබා දීමට සැලසුම් කරන බවත් ජනාධිපති උපදේශක ලලිත් වීරතුංග ප්‍රකාශ කළා.