වැලිසර බ්‍රැන්ඩික්ස් සේවකයෙකුටත් වෛරසය ආසාදනය වෙයි !

වැලිසර බ්‍රැන්ඩික්ස් සේවකයෙකුටත් වෛරසය ආසාදනය වෙයි !

වැලිසර බ්‍රැන්ඩික්ස් ඇගළුම් කර්මාන්ත ශාලාවේ එක් සේවකයෙකුට නව කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව සිදුකළ PCR පරීක්ෂණයකදී තහවුරුවී තිබේ. එම කර්මාන්ත PCR පරීක්ෂණ 93ක් සිදු කර ඇති අතර එයින් එක අයෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වී තිබේ.