ළමා අපයෝජනයක් සිදුකළ සහකාර විදුහල්පතිවරයා අත්අඩංගුවට !

ළමා අපයෝජනයක් සිදුකළ සහකාර විදුහල්පතිවරයා අත්අඩංගුවට !

ළමා අපයෝජනයක් සිදුකිරීම සම්බන්ධයෙන් කොළඹ පාසලක සහකාර විදුහල්පතිවරයෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. එකොලොස් වන ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන උපකාරක පන්තියකට සහභාගි වූ සිසුවෙක් එලෙස අපයෝජනයට ලක්කර ඇති බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට ලද පැමිණිල්ලකට අනුව සැකකාර විදුහල්පතිවරයා පානදුර පොලීසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බවත් ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපති මහාචාර්ය මුදිත විදානපතිරණ සඳහන් කළේය.