2020 ඡන්ද හිමි නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධන පත්‍රිකා බෙදීම ඇරඹේ !

2020 ඡන්ද හිමි නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධන පත්‍රිකා බෙදීම ඇරඹේ !

2020 ඡන්ද හිමි නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධන පත්‍රිකා ගෙයින් ගෙට බෙදීම ආරම්භ කර තිබේ. කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් 2020 ඡන්ද හිමි නාම ලේඛන ප්‍රතිශෝධන ක්‍රියාවලිය මේ මාසය දක්වා කල් දැමීමට සිදුවූ අතර මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පැවසුවේ ප්‍රතිශෝධන පත්‍රිකා බෙදීම මේ මස අවසානය තෙක් සිදු කරන බවයි. රතිශෝධන පත්‍රිකා කඩිනමින් නැවත එක් රැස් කීරීම සඳහා ද ග්‍රාම නිලධාරීවරුන්ට උපදෙස් දී ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහන් කළේය.