මිලේනියම් චැලේන්ජ් තවත් පැත්තක් !

මිලේනියම් චැලේන්ජ් තවත් පැත්තක් !
"MCC ආවොත් ලංකාවටත් මැඩගස්කරයට වෙච්ච දේ වෙයි" යනුවෙන් රට වටේ මෙසේජ් යවන අයගේ දැනගැනීම පිණිස !
මැඩගස්කර් යනු MCC විසින් ආධාර කරන ලද එක රටකි... එහි එම ව්‍යාපෘතිය අසාර්ථක වීමට හේතු වූයේ MCC නොව, එම රටේ පාලකයන් රටේ ජනතාවට හොරෙන් රටේ ඉඩම් සම්පත විදේශිකයන්ට විකිණීම ය... ඇමරිකාව MCC හරහා මැඩගස්කරයට සල්ලි දුන්නාට, මැඩගස්කරයේ ඉඩම් ගත්තේ ඇමරිකාව නොවේ... මැඩගස්කර් පාලකයන් විසින් රටේ ජනතාවට හොරෙන් ඉඩම් විකුණන ලද්දේ කොරියාවට සහ ඉන්දීය සමාගමකට ය....
1. ඇල්බේනියාව (යුරෝපය) - 2006 ඩොලර් මිලියන 13.9, දෙවැනි වැඩසටහන 2008 ඩොලර් මිලියන 15.7යි. වැඩසටහන් දෙක ම සාර්ථක ව අවසන් විය.
2. ආර්මේනියාව (යුරෝපය) - 2006 ඩොලර් මිලියන 235.65 ( වැඩ සටහන ක්‍රියත්මක වී අවසන් විය )
3. බෙනින් (අප්‍රිකාව) - 2006 ඩොලර් මිලියන 307.4 ( වැඩ සටහන ක්‍රියත්මක වී අවසන් විය ), දෙවන වැඩසටහන 2015 ඩොලර් මිලියන 375 (දැනටත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතියි)
4. බුර්කිනා ෆාසෝ - 2005 ඩොලර් මිලියන 12.9, දෙවැනි වැඩසටහන 2008 ඩොලර් මිලියන 480.9 ( වැඩ සටහන ක්‍රියත්මක වී අවසන් විය ), තෙවැනි ප්‍රධානය ලබා ගැනීම බුර්කින ෆසෝ රාජ්‍යය සාකච්ජා අරඹා ඇත..
5. කේප් වර්ඩි - 2005 ඩොලර් මිලියන 110, 2012 ඩොලර් මිලියන 66.2 ( වැඩ සටහන ක්‍රියත්මක වී අවසන් විය )
6. අයිවරි කෝස්ට් - 2017 නොවැම්බර් ඩොලර් මිලියන 524.7 සඳහා ආරම්භ වී දැනටත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතියි.
7. එල් සැල්වදෝරය - 2006 ඩොලර් මිලියන 460.9 ( වැඩ සටහන ක්‍රියත්මක වී අවසන් විය ), දෙවැනි වැඩසටහන 2014 සැප්තැම්බර් ඩොලර් මිලියන 277 දැනටත් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතියි..
7. ජෝර්ජියා 2005දී ඩොලර් මිලියන 395.3 හා 2013දී ඩොලර් මිලියන 140 මේ යටතේ ලබා ගෙන ඇත
8. ඝානා - 2006 හා 2014දී ඩොලර් මිලියන 547 හා 498.2 ලබාගෙන ඇත. පළමු අදියර සම්පූර්ණයි, දෙවැනි අදියර ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතියි.
9. ග්වාතමාලාව - 2015 අප්‍රේල් සිට ඩොලර් මිලියන 28 (ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මකයි)
10. හොන්ඩුරාස් 2005දී ඩොලර් මිලියන 205 (ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව අවසානයි), 2013දී ඩොලර් මිලියන 15.7 (වැඩ අවසන් කෙරෙමින් පවතියි)
11. ඉන්දුනීසියාව 2011දී ඩොලර් මිලියන 600ක් ලබාගෙන ඇත. ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව සම්පූර්ණයි. 2013 නැවත වරක් ලබාගත්තේ ය. දැන් තුන්වැනි ප්‍රදානය ලබා ගැනීමේ සාකච්ඡා අරඹා ඇත.
12. ජෝර්දානය 2006දී ඩොලර් මිලියන 275ක් සහ 2010දී ඩොලර් මිලියන 25ක් මේ යටතේ ලබා ගෙන ඇත. ව්‍යාපෘති දෙක ම සාර්ථක ව අවසන් කර ඇත.
13. කෙන්යාව - 2007දී ඩොලර් මිලියන 12.7ක් ලබාගෙන ඇත. ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක ව නිමකරන ලදි.
14. කොසොවෝ - 2017 පළමු වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී, දෙවැනි ප්‍රදානය ලබාගැනීමේ සාකච්ඡා අරඹා ඇත.
15. ලෙසොතෝ - 2007දී ඩොලර් මිලියන 362.6ක් ලබාගෙන, පළමු වැඩසටහන සාර්ථක ව නිමාවිය. දෙවැනි ප්‍රදානය ලබාගැනීමේ සාකච්ඡා අරඹා ඇත .
16. ලයිබීරියාව - 2010දී ඩොලර් මිලියන 15ක් ලබාගත්තේ ය. පළමු වැඩසටහන සාර්ථක ව ක්‍රියාත්මක වෙයි. දෙවැනි ප්‍රදානය සඳහා ඩොලර් මිලියන 257.6ක් ලබාගැනීමේ වැඩසටහන 2015 සිට ක්‍රියාත්මක වේ
17. මැඩගස්කර් - ඩොලර් මිලියන 109.7ක් ලබාගෙන 2005දී ඇරැඹු වැඩසටහන නිසිලෙස ක්‍රියාත්මක නොවීම නිසා ආධාරය නවතා දමන ලදි. වැඩසටහන අසාර්ථක වීමට හේතුව වූයේ MCC නොව, මැඩගස්කර් රජය විසින් ජනතාවට හොරෙන් ජනතා ඉඩම් කොරියාවට සහ ඉන්දීය සමාගමකට විකිණීම ය.
18. මලාවි - 2005දී ඩොලර් මිලියන 350.7 (ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව අවසන් විය.) 2011දී දෙවැනි ප්‍රදානයක් ලබාගෙන, ක්‍රියාත්මක වෙයි. තුන්වැනි ප්‍රදානය සඳහා සාකච්ඡා සිදුවෙමින් පවතී.
19. මාලි - 2006දී ඩොලර් මිලියන 480.8ක් සඳහා මේ යටතේ ප්‍රදාන ලබා ගත් නමුත්, 2012දී සිදු වූ හමුදා කුමන්ත්‍රණයක් හේතුවෙන් MCC විසින් ආධාරය ලබාදීම නවත්වන ලදි.
20. මොල්ඩෝවා - 2006දී ඩොලර් මිලියන 262, 2010දී ඩොලර් මිලියන 24.7 ලෙස ප්‍රදාන දෙකක් ලබා ගෙන ඇත. ව්‍යාපෘති දෙක ම සාර්ථක ව අවසන් විය.
21. මොන්ගෝලියාව - 2007දී මේ යටතේ ඩොලර් මිලියන 284.9ක ප්‍රදානයක් ලබාගෙන ව්‍යාපෘතිය සාර්ථකව අවසන් කරන ලදි. ඩොලර් මිලියන 350ක් සඳහා වන දෙවැනි ප්‍රදානය 2018 ජුලි 27 ඇරඹිණි.
22. මොරොක්කෝ - 2007දී ඩොලර් මිලියන 697.5ක් සහ 2015දී ඩොලර් මිලියන 450ක් ලෙස ප්‍රදාන දෙකක් ලබාගෙන ඇත. පළමුවැන්න සාර්ථක ව අවසන් වීය. දෙවැන්න ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී.
23. මොසැම්බික් - 2007දී ඩොලර් මිලියන 506.9ක් මේ යටතේ ප්‍රදාන ලෙස ලබාගෙන ඇත. ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක ව අවසන් කරන ලදි.
24. නැමීබියාව - 2008දී ඩොලර් මිලියන 304ක් ලබාගෙන ඇත. ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක ව අවසන් කරන ලදි.
25. නේපාලය - ඩොලර් මිලියන 500ක් සඳහා 2017දී අත්සන් තබා ඇත.
26. නිකරාගුවා - 2005දී ඩොලර් මිලියන 113.5ක් ලබාගෙන ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක ව අවසන් කළේ ය.
27. නයිජර් - 2008දී පළමු වැඩසටහන සඳහා ඩොලර් මිලියන 16.9ක් ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක ව අවසන් කළේ ය. ඩොලර් මිලියන 437ක දෙවැනි වැඩසටහන 2016 සිට ක්‍රියාත්මක වේ.
28. පැරගුවේ - 2009 අදියර දෙකක් යටතේ ඩොලර් මිලියන 64ක් ප්‍රදාන ලෙස ලබාගෙන ඇත. ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක ව අවසන් කරන ලදී.
29. පේරු - 2008දී මේ යටතේ ඩොලර් මිලියන 35.6ක් ප්‍රදාන ලෙස ලබාගෙන ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක ව අවසන් කළේ ය.
30. පිලිපීනය - 2006 හා 2010දී පිළිවෙලින් ඩොලර් මිලියන 21ක් සහ 434ක් මේ යටතේ ප්‍රදාන ලබාගෙන, ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක ව අවසන් කළේ ය.
31. රුවන්ඩාව - 2008දී ඩොලර් මිලියන 24.7ක් මේ යටතේ ප්‍රදාන ලෙස ලබාගෙන, ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක ව අවසන් කළේ ය.
32. සෙනගාලය - 2009දී ඩොලර් මිලියන 540ක් ලබාගෙන ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක ව අවසන් කළේ ය. ඩොලර් මිලියන 550ක් සඳහා වූ දෙවැනි වටය, 2018දී අත්සන් කර ඇත.
33. සියෙරාලියෝන් - 2015දී ඩොලර් මිලියන 44.4ක් ලබාගෙන, ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතියි.
34. සොලමන් දුපත් - වර්තමානයේ සාකච්ඡා කරමින් පවතියි.
35. ටැන්සානියාව - 2008 අදියර දෙකක් ඩොලර් මිලියන 698ක් යටතේ ප්‍රදාන ලබා ගෙන ඇත. තෙවන අදියර දේශපාලන අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් අතරමග අත්හිටුවන ලදී.
36. ගැම්බියාව - සාකච්ඡා කරමින් පවතියි.
37. ටිමෝර්-ලෙස්තේ - 2010දී ඩොලර් මිලියන 10.5ක් ලබාගෙන ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක ව අවසන් කළේ ය. දෙවැනි ප්‍රදානය සඳහා සාකච්ඡා කෙරෙමින් පවතියි.
37. ටෝගෝ - ඩොලර් මිලියන 35ක ප්‍රදානය 2019 පෙබරවාරි සිට ක්‍රියාත්මක වේ.
38. ටියුනීසියාව - සාකච්ඡා කරමින් පවතියි.
39. උගන්ඩාව - 2007දී ඩොලර් මිලියන 10.4ක් මේ යටතේ ලබාගෙන ඇත. ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක ව අවසන් කළේ ය.
40. යුක්රේනය - 2006දී ඩොලර් මිලියන 45ක් මේ යටතේ ලබාගෙන ඇත. ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක ව අවසන් කළේ ය.
41. සැම්බියාව - 2006දී ඩොලර් මිලියන 22.7ක් සහ 2012දී ඩොලර් මිලියන 354.7ක් මේ යටතේ ප්‍රදාන ලෙස ලබාගෙන ඇත. ව්‍යාපෘති දෙක ම සාර්ථක ව අවසන් කළේ ය.
අවසාන වශයෙන්,
42. ශ්‍රී ලංකාව - 2017දී සාකච්ඡා ආරම්භ කර, 2019දී කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී තිබේ. ජනාධිපති අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත. දේශපාලන වාසි වෙනුවෙන් රටේ අනාගතයට කෙළෙව්වාට කමක් නැතැයි සිතන පිරිසක් විසින් තේ කෝප්පයේ කිඹුලන් මවමින් සිටියි.
| චමීර ජීවන්ත දේද්දුවගේ |