ඇමරිකාවේ සංචාරය අවදානම් ! - ක්ෂමා සංවිධානය

ඇමරිකාවේ සංචාරය අවදානම් ! - ක්ෂමා සංවිධානය

ගිනි අවි ප්‍රචන්ඩක්‍රියා හේතුවෙන් ඇමරිකාවේ සංචාරය කරන්නන් අවධානයෙන් පසුවන ලෙස ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා සංවිධානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර ඇත.

ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් වලට අනුව ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට මෙන්ම ගිනි අවි සංසරණය පිළිබඳවද ඇමරිකානු රජය වගකීමෙන් කටයුතු කළ යුතු බව ක්ෂමා සංවිධානය වැඩිදුරටත් දන්වා සිටියි.