මාර්තු 20 පාර්ලිමේන්තුව විසුරවා හැරේ ! මහ ඡන්දය අප්‍රේල් 25 !!  

මාර්තු 20 පාර්ලිමේන්තුව විසුරවා හැරේ !  මහ ඡන්දය අප්‍රේල් 25 !!  
මාර්තු 20 දින පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා  අප්‍රේල් 25 දින පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය පවත්වන බව ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යය එස්.බි.දිසානායක පවසයි.  කොත්මලේ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ ඉඩම් සහ ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය මගින් පවත්වන ජංගම සේවයකට අද (10) සහභාගී වීමට පැමිණි අවස්ථාවේ මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා ඒ බව අනාවරණය කලේ ය.