19 වෙනස්කම් ගැන කතා කරන්න එජාපය සූදානම් ! - ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල

19 වෙනස්කම් ගැන කතා කරන්න එජාපය සූදානම් ! - ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල

19 වන ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ අඩුපාඩු ඇත්නම් කළ යුතු වෙනස්කම් පිළිබද රජය සමග සාකච්ඡා කිරීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය සූදානම් බව පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපසභාපති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ප්‍රකාශ කර තිබේ. පක්ෂයේ අනුමැතියට යටත්ව එම වෙනස්කම් සිදුකිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවද ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කර ඇත.