අපේක්ෂකයෝ 17 ක් ජනාධිපතිවරණයට !

අපේක්ෂකයෝ 17 ක් ජනාධිපතිවරණයට !

එළඹෙන ජනාධිපතිවරණය සඳහා ඉදිරිපත් වන බවට අපේක්ෂකයන් 17 දෙනෙකු දැනුම් දී ඇති බව මැතිවරණ කොමිසම පවසයි. ජනාධිපතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බවට ලිඛිතව දැනුම් දුන් දේශපාලන පක්ෂ 14 ක්, වාචිකව දැනුම් දුන් තවත් පක්ෂ දෙකක් සහ ස්වාධීන අපේක්ෂකයකුත් ඒ අතර වෙයි.