නව දේශපාලන පක්ෂ 150 ක් ! 40ක් ප්‍රතික්ශේප වෙයි !!

නව දේශපාලන පක්ෂ 150 ක් ! 40ක් ප්‍රතික්ශේප වෙයි !!

මෙම  වර්ෂයට අදාලව දේශපාලන පක්ෂ 150 ක් ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය  අද (31) සඳහන් කර සිටියි. මේ අතරින් පක්ෂ 40ක් මුල් වටයේදීම ප්‍රතික්ශේප වී ඇති බවද ඔහු සඳහන් කළේය.