අද (11) හෙට (12) අනිද්දා (13) කොල්ලුපිටිය –බම්බලපිටිය දුම්රිය ධාවනයේ වෙනසක් !

 අද (11) හෙට (12) අනිද්දා (13) කොල්ලුපිටිය –බම්බලපිටිය දුම්රිය ධාවනයේ වෙනසක් !

කොල්ලුපිටිය හා බම්බලපිටිය අතර මුහුදු බඩ දුම්රිය මාර්ගයේ හදිසි ඉදිකිරීම් කටයුත්තක් හේතුවෙන් අද (11) හෙට (12) සහ අනිද්දා (13)  දුම්රිය ධාවන කටයුතු අත්හිටුවා තිබේ.
ඒ වෙනුවට පෙරවරුවේ හා පස්වරුවේ කොළඹ කොටුව සිට බස් රථ සේවාවක් ක්‍රියාත්මකය.