සොබා දහමට නොවන අවනත ලොවේ කිසිවක් නෑ   

සොබා දහමට නොවන අවනත ලොවේ කිසිවක් නෑ    
"සොබා දහම ශක්තිමත්,මිනිසාට කුමක් සිදු වුවද සොබාදහම සදාකල් පවතියි." මේ මෙවර Earth Photo Competition හි ජයග්‍රාහී සේයා රූ පෙළෙහි හිමිකරු Jonkගේ අදහසයි.
 
ඔහු  නිදහස් ශිල්පියෙකු ලෙස කලක පටන් ඡායාරූපකරණයේ නියැලෙන්නෙක්. ඔහු සොබා දහම සහ මිනිසා අතර ඇති අපූරු සම්බන්ධය තේමා කර ගනිමින් සුන්දර ඡායාරූප සිය කාචයට හසු කර ගනියි. මෙවර ජයග්‍රහණය කරන ලද ඔහුගේ ඡායාරූප එකතුවේ සේයා රූ සියල්ලම කලක මිනිසා විසින් ආධිපත්‍ය දරන ලද , මේ වන විට නැවත සොබාදහම විසින් සිය ආධිපත්‍යට යටත් කරගත් ස්ථාන වේ.
 

එම ජයග්‍රාහී සේයා රූ පෙළ

Coffee Shop, Abkhazia by JonkCoffee Shop, Abkhazia by Jonk

Hotel, Portugal by Jonk 

Swimming Pool, Italy by Jonk

Theater, Abkhazia by Jonk

මෙම ඡායාරූප ඉදිරිපත් කර තිබුණේ එම තරගයේ places යන අංශයෙනි.

එම තරගයේ සෙසු අංශ වලින් ජයග්‍රයණය කරන ලද සේයා රූ

Changing Forests category 
 
Dead Valley by Charles Xelot 
 
Dead Tree #1 by Charles Xelot
 
Nature category 
 
Dryland Farming, Study 1 by Yi Sun
 
Dryland Farming, Study 7 by Yi Sun 
 
People category 
 

Miss by Yanrong Guo 

A Climate of Change category 

In Moleca by Joe Habben

 -මාලිකා ජයනායක