සාගරය සහ ලෝකයේ හෙට දවස

සාගරය සහ ලෝකයේ හෙට දවස

සාගරය ලෝක කාලගුණය සහ දේශගුණයෙහි හෙට දවස තීරණය කරන තීරණාත්මක සාධකය වනු ඇති.එසේම එය ලෝක ආහාර සහ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය කෙරෙහි බලපාන ප්‍රබල සාධකයක් වනු ඇති.
මෙවර ලෝක.කාලගුණ විද්‍යා දිනයේ තේමාවද
"The ocean, our climate and weather" - අපේ කාලතුණය දේශගුණය සහ සාගරය යන්නයි.

එක් පසෙකින් කාලගුණ විපර්යාස, සාගරයට දැඩි බලපෑම් එල්ල කරමින් තිබියදී තවත් පසෙකින් මිනිසුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් නිසා දිගින් දිගටම සාගරයට එකතු වන විෂ  සහ අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය මිලියන ගණනින් වැඩිවෙමින් පවතී.

මේ පිළිබඳව ලෝක කාලගුණ විද්‍යා ආයතනය(WMO)අනතුරු අඟවමින් ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ සාගරය පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් යොමු කළ යුතු කාලය එළඹ ඇති බවයි.