කොළඹට කියන්නේ බොරැල්ලට ! - ලක්ෂාන් මධුරංග පැහැදිලි කරයි

කොළඹට කියන්නේ බොරැල්ලට ! - ලක්ෂාන් මධුරංග පැහැදිලි කරයි

ලක්ෂාන් මධුරංග වික්‍රමරත්න ලියූ 'කොළඹට කියන්නෙ බොරැල්ලට' කාව්‍ය සංග්‍රහය සැප්තැම්බර් 19 සවස 3:00 ට මහවැලි කේන්ද්‍රයේ දී එළිදැක්වේ. 

මේ..  ලක්ෂාන් comrade.lk සමග සිදුකළ සංවාදයයි. 'කොළඹට කියන්නේ බොරැල්ලට' කෘතිය 'අහස' ප්‍රකාශණයකි.