ආදර ගී  නදියක් සිඳිණි

ආදර ගී  නදියක් සිඳිණි

සොඳුරු ගී හඬ 
සදා මතකයේ නිධන් කර
ඇය නික්ම ගොසිනි.

සැනසුම් සුසුම්
දහසක් පැතුම්
හදවතට ළං වුණාවේ
යැයි සුමිහිරි හඬින් ගැයූ

ලතා දිසානායක කෝකිලාව,
ඔබ පැතූ සතුට සැනසුම් සුවයට ළං වේවා !