හංසිනී ගෝමස්ගෙන් ලංකාවට නව වාර්තා දෙකක් !

හංසිනී ගෝමස්ගෙන් ලංකාවට නව  වාර්තා දෙකක් !
තායිලන්තයේ පැවති ලෝක ශූරතා බර ඉසිලීමේ තරඟාවලියේ කිලෝග්‍රෑම් 49 බර පන්තියේ බර ඉසිලීම කාන්තා ඉසව්වේ නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා දෙකක් පිහිටුවීමට හංසිනී ගෝමස් සමත් වී ඇත. එහිදී ඇය ස්නැච් ක්‍රමයෙන් කිලෝග්‍රෑම් 72 ක බරක් සහ එම බර පන්තියේ මුළු බර ලෙස කිලෝග්‍රෑම් 157 ක බරක් එසවූයේ නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවක් ද පිහිටුවමිනි.