අන්තර්ජාතික ගණිත හා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලියෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ජය !

අන්තර්ජාතික ගණිත හා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලියෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ජය !

16 වැනි අන්තර්ජාතික ගණිත හා විද්‍යා ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලියෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ජය හිමි වී තිබේ. වියට්නාමයේ හැනොයි නුවර දී පැවැත්වුනු මෙම තරගය සඳහා රටවල් 26ක සිසුදරුවන් සහභාගී වූ අතර ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් සිසුන් 12 දෙනෙකු සහභාගී වී තිබේ. මෙවර පැවැත්වූ ඔලිම්පියාඩ් තරගාවලියෙන් විද්‍යා අංශයෙන් එක් රන් පදක්කමක්, රිදී පදක්කම් එකක් සහ ලෝකඩ පදක්කම් 3ක් ද, ගණිත අංශයෙන් ලෝකඩ පදක්කම් 5ක් ද දිනාගැනීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත්ව ඇති අතර කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ අත්සර ප්‍රනාන්දු ශිෂ්‍යයා විසින් විද්‍යා අංශයට අදාළ එම රන් පදක්කම දිනාගෙන ඇත.

වවුනියාව දෙමළ විද්‍යාලයේ මියුරන් ජතුර්ෂන් රිදී පදක්කම ද, අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලයේ සචිරු නන්දිත සුබසිංහ, මහනුවර උසස් බාලිකා විද්‍යාලයේ ලකල්නා අමරජීව, වවුනියාව රඹේකුලම බාලිකා මහා විද්‍යාලයේ ශප්තකී සෙන්දුරන්, විද්‍යා අංශයෙන් ලෝකඩ පදක්කම් ද මඩකලපුව මිල්ලෙත් මහ්ලියර් මහා විද්‍යාලයේ සෆීක් ජීනා නෆ්රින් සහභාගීත්ව සහතිකය ද ලබාගත් අතර, බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ රෙහාන් ආදිත්‍ය වීරකෝන්, යාපනය වෙම්බඩි උසස් බාලිකා විද්‍යාලයේ මෙනුෂා සිවකුමාර්, කෑගල්ල ශාන්ත ජෝසප් බාලිකා විද්‍යාලයේ තෙනුකි සිනෙලිකා බෝසිරිනි, ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ තේජිත ඒකනායක, කුරුණෑගල මලියදේව විද්‍යාලයේ ගෝකුල නයනජිත් බණ්ඩාර ගණිත අංශයෙන් ලෝකඩ පදක්කම් දිනාගැනීමට සමත්ව තිබේ.