සූදු කරුවන්ට ක්‍රීඩා තනතුරු තහනම් ! - අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් !!

සූදු කරුවන්ට ක්‍රීඩා තනතුරු තහනම් ! - අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් !!

සූදූ සහ ඔට්ටු ක්‍රීඩා ව්‍යාපාරවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් හා ඔවුන්ගේ පවුල් වල සාමාජිකයන්, ක්‍රීඩා සංගම් හා සංවිධාන වල තනතුරු වලට පත් වීම වළක්වමින් ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දුගේ අත්සනින් යුතු අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

1990/23 දරන ගැසට් පත්‍රයේ ක්‍රීඩා නියෝගයන්ට අදාල  5(4) නියෝගයේ (ග) උප වගන්තියේ දැක්වෙන ' ඔට්ටු ඇල්ලීමේ, සූදු ක්‍රීඩාවේ හෝ පරදු තැබීමේ ව්‍යාපාරයට සෘජුව හෝ වක්‍රව සම්බන්ධ වී ඇත්නම්' යන වගන්තිය ඉවත් කොට ඒ සඳහා පහත දැක්වෙන උප වගන්තිය ආදේශ කර ඇත.

“(ග) ඔට්ටු ඇල්ලීමේ, සූදූ ක්‍රීඩාවේ, පරදු තැබීමේ ව්‍යාපාරයක හෝ කිසියම් තරඟයකට සම්බන්ධතාවක් ඇති ඔට්ටු
ඇල්ලීමේ හෝ සූදූ ක්‍රීඩාවේ හෝ පරදු තැබීමේ ව්‍යාපාරයක හෝ එවැනි තරඟ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන ආයතනයක හෝ
ආයතනයන්හි එදිනෙදා කටයුතුවල නියැලී සිටින තැනැත්තෙක් හෝ ඔහුගේ පවුලේ ඕනෑම පූර්වාසන්න සාමාජිකයෙකු (කලත්‍රයා,
මව, පියා, සහෝදරයෙක්, සහෝදරියක්, පුතා, දූව, බෑණා, ලේලිය) වන්නේ නම්,”

 

 

2137/85අංක 2137/85 දරන ගැසට් නිවේදනය