කොවිඩ් නිසා ක්‍රිකට් ආයතනය වැසෙයි !

කොවිඩ් නිසා ක්‍රිකට් ආයතනය වැසෙයි !

covid -19 හෙවත් කොරෝන වෛරසය යළි ව්‍යාප්ත වීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය දින කිහිපයකට තාවකාලිකව වසා තැබීමට ක්‍රිකට් බලධාරීන් පියවර ගෙන තිබේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විධායක නිලධාරී ඈෂ්ලි සිල්වා සඳහන් කර සිටියේ බාහිර පුද්ගලයින්ට ක්‍රිකට් ආයතයට ඇතුළුවීමට අවසර හිමිනොවන බවත් අත්‍යවශ්‍ය කටයුත්තක් සඳහා පමණක් කාර්යය මණ්ඩල සාමාජිකයින්ට ඇතුළුවීමට අවසර දී ඇති බවත්ය.